Vacature Toezichthouders

Toezichthouders in Bloemendaal


Je bent een maatschappelijk betrokken visionair die met realiteitszin en vanuit het belang van onze huurders onze organisatie uitdaagt zich voortdurend te vernieuwen. Je beschikt over natuurlijk leiderschap waaruit lef, visie en het creëren van draagvlak blijkt. Je gelooft in de kracht van samenwerking en bent in staat onze goede samenwerking met onze externe samenwerkingspartners verder uit te bouwen.

De RvC van Sité laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Sité, de positie en de procedure kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People ). Je kunt je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) in te sturen via de 'solliciteer' knop op deze pagina.
Colourful People doet de voorselectie en draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie. De gesprekken met de selectiecommissie van Sité staan gepland in week 4 en week 5.

Door het vertrek van een lid van de raad van commissarissen is de volgende vacature beschikbaar:
Lid van de raad van commissarissen met een breed vastgoedprofiel en ervaring met gebiedsontwikkeling
Je bent een toegankelijk persoon, gericht op samenwerking met een onafhankelijke en kritische houding. Vanuit je expertise en ervaring kun je op gezaghebbende wijze de dialoog aangaan met het bestuur, de collega-RvC-leden, de huurdersorganisatie en stakeholders. Je bent maatschappelijk betrokken bij vraagstukken op het brede terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Je betrekt de belangen van huurders in je oordeels- en besluitvorming. Je hebt een breed netwerk op het terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, weet hoe partijen in die sector werken en hebt ervaring met grootschalige investeringen. Je bent nieuwsgierig, innovatief-gedreven met oog voor de huurders en je voelt je verbonden met de missie en de opgave van Havensteder in de stadsregio Rotterdam.
Je wordt benoemd door de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie De Brug. De selectie gebeurt door de RvC, het bestuur van De Brug en van Havensteder. Belangrijk is dat je als RvC-lid verbondenheid voelt met de leefwereld van de huurders van Havensteder.
De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Havensteder, de rol van de RvC en De Brug en de gewenste expertise en competenties, kunt u downloaden op de vacaturepagina.

Havensteder is een woningcorporatie actief in de kern van de stadsregio Rotterdam. Er werken ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. De organisatie streeft naar inclusieve wijken en buurten waarin een plek is voor iedereen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Waar nodig wordt ondersteuning geboden en kunnen bewoners rekenen op een steuntje in de rug. Goed en betaalbaar wonen is een randvoorwaarde om mee te doen aan het samenleven.
Huurdersalliantie De Brug is de overkoepelende stichting van de huurdersorganisaties van Havensteder. De Brug komt op voor de belangen van de huurders en streeft samen met Havensteder naar sociale verbondenheid en evenwichtige buurten en wijken, waarin alle bewoners zijn aangehaakt.


Personen die zich herkennen in de profielschets en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel naar o.v.v. "lid RvC Havensteder".
Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer . Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van je gegevens wordt gewaarborgd.
Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersorganisatie De Brug en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.
De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats via Teams in week 4 van 2024. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in Rotterdam in week 6 van 2024.

Lid van RvC met kennis van Volkshuivesting

  • Niet op voordracht van OR of HO

-kennis van en ervaring met volkshuisvesting, projectontwikkeling en verduurzaming
-ervaring als commissaris is een pre, geen must


woningcorporatie bezit en beheert ruim 1.500 woningen in de gemeenten
De RvC vervult een belangrijke schakel tussen de organisatie en het externe toezicht.

Samen met de voorzitter en het andere lid RvC toets je de activiteiten van het bestuur en de organisatie als geheel aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan de corporatie worden gesteld. Op jouw expertisegebied volkshuisvesting fungeer je in voorkomende gevallen als sparring partner van de directeur- bestuurder. Je luistert, voert de dialoog en waar nodig de discussie scherp en op inhoud


U kunt via de vacature - op de website van Hemingway - reageren of contact opnemen met Koen via of


• (Regionale) kennis en ervaring in de bouw, in vastgoed en/of projectontwikkeling, en met innovatieve concepten in de gebouwde omgeving;
• Kennis en ervaring met het financieren van de bouw in vastgoed en/of projectontwikkeling.
• Bekend met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed
• Visie op en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector, woningcorporaties en/of belegging in woningen.
• Er mag nooit sprake zijn van conflicterende belangen / de (schijn van) belangenverstrengeling. Hierbij is ook het voldoen aan de 'Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit' van belang.
• Een goede gesprekspartner voor de bestuurder(s) op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement.
• Op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en innovatieve bouwconcepten.
Besef van de verantwoordelijkheid woningcorporaties in de maatschappij en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
• Ervaring met toezichthouden bij woningcorporaties is een pre. Geeft concreet invulling aan toezicht 'nieuwe stijl'. Visie op besturen, toezicht, compliance en governance.
• Voldoende tijd, toewijding en flexibiliteit voor een adequate invulling van de functie.


Samen met bewoners bouwen we aan wijken, buurten en dorpen.
Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant en een corporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.
Wonen Limburg beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed en doet dat met zo'n 300 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. In de provincie werkt Wonen Limburg met buurtwinkels en met veelvuldige aanwezigheid in de wijk.
Wonen Limburg staat midden in de maatschappij en zien het als taak die mensen te huisvesten die dat niet goed zelf kunnen. Ook bewoners met een middeninkomen kunnen bij Wonen Limburg terecht voor een betaalbare woning. Ten behoeve van het middensegment en met het sociaal hart van de woningcorporatie is dochteronderneming Wonen Limburg Accent opgericht, voor vrije sector huurwoningen boven de sociale huurgrens. Een deel van deze woningen bevindt zich in de zogenaamde 'gemengde wijken'; wijken met zowel sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen als koopwoningen. De variatie aan woningen en mensen geeft deze wijken een kleurrijk karakter.
Wonen Limburg wordt bestuurd door een bestuurder, met daaronder een sterk directieteam en managementteam. Wonen Limburg kenschetst zich als een ondernemende woningcorporatie, is financieel gezond en wil en voorbeeldrol vervullen in de volkshuisvesting. Meer informatie over Wonen Limburg: https://www.wonenlimburg.nl/.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is werkgever van het bestuur.
De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.
De RvC van Wonen Limburg bestaat uit zes personen, waarvan twee op voordracht van de huurders. Commissarissen worden benoemd door de RvC, zij zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties;
De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de bestuurder;
De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten;
• het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur, mee kunnen denken -met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer- met het bestuur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.
De RvC schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Dit vergt een kritische houding en het vermogen overstijgend en integraal te denken.

Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij u naar de website van PublicSpirit (www.publicspirit.nl).


- Je wordt commissaris bij de SSH - Student Housing, een woningcorporatie met zo'n 19.000 studentenkamers en -woningen in verschillende studentensteden.
- Je herkent je in het profiel financiën-vastgoed en past goed bij de rol van voorzitter van de audit & investeringscommissie. Of je herkent je in het profiel maatschappelijk en je hebt specifiek affiniteit met wonen en de specifieke doelgroep van de SSH.
Je hebt wijsheid opgebouwd, vanuit je ruime kennis en ervaring.
- Je bent autonoom en denkt in de geest van wet- en regelgeving: je 'kleurt graag op de lijntjes' en bent hierin een stimulans voor de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.
- Je hebt goed inzicht in de balans tussen gezonde bedrijfsvoering/continuïteit van de organisatie en een maximale volkshuisvestelijke bijdrage.
- Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent gemotiveerd om je in te zetten voor de volkshuisvesting.
- Je hebt het juiste abstractieniveau en de ambitie om commissaris te worden.
- Je durft je te verwonderen en te twijfelen, hebt een frisse kijk op zaken en weet deze helder onder woorden te brengen.
- Je kijkt met een zakelijke bril en een warm hart naar maatschappelijke opgaves.

'Als huisvester voor de kenniseconomie bieden wij goede en betaalbare huisvesting voor elke student, waarbij het samen wonen en elkaar ontmoeten centraal staat.'
De SSH is een categorale woningcorporatie, actief in de studentensteden Rotterdam, Utrecht (en omstreken), Zwolle, Tilburg en Groningen. De focus op de student is de kracht van de organisatie.

SSH werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar twee leden raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dewi Achwarizmi via . Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/ledenrvc-ssh/.

Voor de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen zoekt ERLY een enthousiaste toezichthouder met kennis van financiën en een brede blik en een scherpe en ervaren toezichthouder met kennis van maatschappelijk vastgoed en duurzaamheidFunctie:toezichthouder
Startdatum:02-12-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Boskoopkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de boskoopkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures Boskoop
  2. Toezichthouders Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 02-12-2023

Bekijk ook andere vacatures